findme หาดใหญ่ เข้าบรรยายให้ความรู้น้องๆ โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จ้า

findme หาดใหญ่ เข้าบรรยายให้ความรู้กับน้องๆ โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา เรื่องระบบ TCAS น้องๆ ตั้งใจฟังกันมากๆ ...

findme หาดใหญ่ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ้า

findme หาดใหญ่จัดกิจกรรมสัมมนาการทำ Portfolio น้องๆ รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ น้องๆ ให้ความสนใจกันม...

findme หาดใหญ่ เข้าบรรยายให้ความรู้น้องๆ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ้า

findme หาดใหญ่ เข้าบรรยายให้ความรู้กับน้องๆ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เรื่องระบบ TCAS น้องๆ ตั้งใจฟังกันมากๆ ...

findme ระยอง ยินดีต้อนรับ น้องแป้ง จ้า

สาขาระยองยินดีต้อนรับน้องแป้ง (คณัสนันท์ มั่นใจ) รร.ระยองวิทยาคม เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...

findme ระยอง ยินดีต้อนรับ น้องวัต จ้า

สาขาระยองยินดีต้อนรับน้องวัต (พลวัติ ชัยภา) รร.มัธยมตากสินระยอง เข้าสู่ครอบครัว findme นะคะ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนจ้า ...