สื่อและรางวัลรับรอง


ผลงานและการรับรองจากสื่อต่างๆของ findme

 
UploadImage  UploadImage
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

UploadImage

รางวัลโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับมาตราฐาน การประกันคุณภาพในระดับดีมาก
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

UploadImage